SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI OBČASNEGA PREVOZA POTNIKOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM CESTNEM POTNIŠKEM PROMETU

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Splošni pogoji za Občasne prevoze potnikov v domačem in mednarodnem cestnem potniškem prometu ( v nadaljevanju: Splošni pogoji ) določajo razmerje med prevoznikom in naročnikom ter potnikom ali potniki, nastalo z naročilom Občasnega prevoza potnikov z motornimi vozili, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, Uredbami Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije ter sporazumom Interbus.

 

 1. člen

Splošni pogoji so javno obvestilo, ki služi naročniku, potniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu potnikov in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju in izvajanju storitev prevoza potnikov z motornimi vozili v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

 

Splošni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani ali posredovani naročniku.

 1. člen

OPREDELITEV POJMOV:

 • občasni prevoz potnikov je občasni prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu vnaprej določene skupine potnikov ali potnika, sestavljene na pobudo naročnika ali samega prevoznika skladno z določili veljavne zakonodaje;
 • prevoznik (MIRTTOURS Peter Mirt s.p.) je pravna oseba, ki na podlagi naročila prevaža potnike;
 • naročnik je oseba (pravna ali fizična), ki v svojem imenu zase ali za drugega (potnika ali potnike) pri prevozniku MIRTTOURS Peter Mirt s.p. naroči prevoz;
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik skladno z naročilom prevoza prepelje z motornim vozilom;
 • prevozno naročilo je naročilo prevoza prevozniku, s katerim se prevoznik zavezuje, da bo v skladu z naročilom naročnika in skladno s temi Splošnimi pogoji prepeljal potnika ali potnike od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev;
 • lokacija odhoda je kraj, v katerem se prične izvajati prevoz na podlagi prevoznega naročila;
 • lokacija prihoda je kraj, v katerem se zaključi prevoz na podlagi prevoznega naročila;
 • lokacija postanka je kraj, kjer se skladno z naročilom opravi postanek na poti;
 • spletna rezervacijska platforma je informacijski sistem, kjer naročnik prevozniku MIRTTOURS Peter Mirt s.p. naroči občasni prevoz

 

 

PREVOZNO NAROČILO

 1. člen

Prevozno naročilo lahko odda le polnoletna oseba.

 

 1. člen

Prevoznik za izvajanje prevoznih storitev nudi različne tipe vozil. Glede na velikost vozila in razpoložljivost sedežev, jih opredeljuje kot sledi:

 • kombi vozilo ( 8 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 20-sedežni minibus (19 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 30-sedežni minibus (29 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 38-sedežni avtobus (37 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 50-sedežni avtobus (49 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 52-sedežni avtobus (51 razpoložljivih sedežev za potnike);

V času veljavnosti ukrepov za zaščito pred okužbo COVID-19, se lahko razpoložljivost sedežev spreminja skladno z zahtevami ukrepov po zmanjšani zasedenosti sedežev skladno z vsakokrat veljavnimi pravili NIJZ ali drugih organov oblasti.

 

V minibusih in avtobusih sprednji sedež/sedeži pri vozniku niso na voljo za potnike. Te sedeže lahko zasede le sovoznik ali spremljevalno osebje.

 

 1. člen

Naročnik prevozno naročilo lahko odda prevozniku na naslednje načine:

 • preko elektronske pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :
 • preko telefona +386 51 645 795:
 • preko spletne Platforme (https://mirttours.si/avtobusni-prevozi/narocilo-prevoza.html):

 

Naročnik odda pisno naročilo z vsemi potrebnimi podatki: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) Prevoznik odgovori v najkrajšem možnem času z okvirno ne-zavezujočo informativno ceno. Sprejemanje naročil prevoza je omogočeno do zasedenosti kapacitet.

 

 

PONUDBA, REZERVACIJA PREVOZA IN PLAČILO

 1. člen

MIRTTOURS Peter Mirt s.p. naročniku na podlagi prevoznega naročila iz prejšnjega člena pripravi ponudbo in mu jo posreduje preko elektronske pošte v potrditev.

 

Prevozno naročilo naročnika prevozniku velja za sklenjeno s potrditvijo naročila oziroma rezervacije naročnika in povratno potrditvijo naročila oziroma rezervacije prevoznika.

 

V primeru rezervacije šteje, da je naročnik sprejel predmetne splošne pogoje, ki so v času rezervacije objavljeni na dostopnem mestu na spletni strani.

 

Morebitno akontacijo vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja navedenega na ponudbi prevoza skladno z določili ponudbe.

 

 

SPREMEMBE NAROČIL IN STROŠKI SPREMEMBE

 1. člen

Spremembe naročila prevoza so možne le ob predhodni potrditvi prevoznika MIRTTOURS Peter Mirt s.p. do 72 ur pred predvidenim odhodom.

 

Spremembe, ki ne vplivajo na ceno (primeroma navajamo zamik ure odhoda za 15 minut kasneje, premik lokacije odhoda v oddaljenosti do 1 km, povečanje števila potnikov znotraj obstoječega tipa vozila itd.), prevoznik MIRTTOURS Peter Mirt s.p. zgolj zabeleži in se naročniku potrdijo skladno z določili 1. in 2. odstavka tega člena.

 

Spremembe, ki vplivajo na ceno, MIRTTOURS Peter Mirt s.p. upošteva pri pripravi nove zavezujoče ponudbe, ki jo mora naročnik potrditi in doplačati morebitno razliko v ceni skladno z določili nove ponudbe.

 

Odgovornost za pravočasno posredovanje informacij in programa potovanja ter ostalih potrebnih dokumentov v celoti prevzema naročnik. 

 

 

PRILAGODITEV DOGOVORJENE CENE PREVOZA

 1. člen

Prevoznik ima pravico prilagoditi (zvišati) dogovorjeno ceno prevoza v skladu s spremembo cestninjenja in rastjo cen goriva na trgu, če pride do spremembe po potrditvi naročila do izvedbe prevoza.

 

 

ODPOVED REZERVACIJE IN STROŠKI ODPOVEDI

 1. člen

Naročnik lahko naročilo potrjenega prevoza s strani prevoznika MIRTTOURS Peter Mirt s.p. odpove kadarkoli v pisni obliki preko elektronske pošte na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Odpoved je potrjena šele, ko jo prevoznik pisno potrdi. Za odpovedi manj kot 3 dni pred predvidenim prevozom, je potrebno odpoved iz prejšnjih odstavkov tega člena sporočiti tudi na dežurno telefonsko številko: +386 51 645 795

 

 1. člen

Če naročnik prevozno naročilo odpove, je prevozniku MIRTTOURS Peter Mirt s.p. dolžan plačati stroške odpovedi:

 • do 8 dni pred prevozom 20,00 evrov (administrativni stroški);
 • od 7 do 3 dni pred pričetkom prevoza 30% vrednosti ponudbe;
 • od 3 do 1 dneva pred pričetkom prevoza 50% vrednosti ponudbe;
 • manj kot 24 ur pred pričetkom prevoza 100% ponudbene vrednosti.
 1. člen

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoznega naročila zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, ki utegne iz tega izvirati.

 

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad. Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del, ali pa ima tak učinek. Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa kakšnega drugega elektronskega sistema.

 

 

DOLŽNOSTI NAROČNIKA V PRIMERU PREVOZA V TUJINO

 1. člen

V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop v tujo državo. V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik dolžan poskrbeti, da potniki razpolagajo s potno listino, ki je veljavna še najmanj 6 mesecev po vstopu v tujo državo, ter potrebnimi dovoljenji za prehod oseb in blaga oziroma prtljage. V sled epidemiji COVID-19 je naročnik dolžan zagotoviti vsa potrebna dokazila in potrdila za prehajanje državnih meja. V nasprotnem primeru naročnik odgovarja za vse nastale posledice.

 

 

SPOŠTOVANJE DELOVNEGA ČASA IN POČITKA VOZNIKOV

 1. člen

Prevoznik in naročnik sta dolžna spoštovati Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) (v nadaljevanju zakon). V kolikor pride do podaljšanja dogovorjenega predvidenega trajanja prevoza po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika ali kršitve drugih določb zakona s strani naročnika oziroma potnikov naročnika, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa je dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.

 

 

PREVOZ SKUPIN OTROK

 1. člen

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

 

Naročnik je dolžan priskrbeti ustrezno število spremljevalcev za skupino otrok skladno s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Spremljevalec skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega. Spremljevalec skrbi za red v vozilu med prevozom. Spremljevalec mora pred začetkom vožnje zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena med otroki (spredaj in zadaj), če je v vozilu več spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj).

 

 

PROGRAM POTOVANJA

 1. člen

Naročnik ob rezervaciji prevoza, prevozniku posreduje program potovanja ter prevzame odgovornost za izvedbo potovanja po tem programu. V kolikor pride do spremembe programa potovanja po sklenitvi pogodbe, po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika, zaradi česar nastanejo okoliščine, ki za prevoznika predstavljajo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oziroma potrditvi rezervacije, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.

 

 

POSEBNE OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 1. člen

Pri večdnevnih prevozih je naročnik dolžan zagotoviti in kriti stroške voznikove namestitve v enoposteljni sobi z zajtrkom (kategorije najmanj 3***).

 

 1. člen

Naročnik je ob naročilu dolžan prevoznika obvestiti o ̋tveganih prevozih ̋. To so prevozi, ki predstavljajo varnostno tveganje (npr. prevoz navijačev na nogometno tekmo, prevoz udeležencev na demonstracije in podobno), in kjer je mogoče pričakovati tudi policijsko spremstvo. Če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil prevoz lahko tvegan, ima prevoznik pravico do odstopa naročila pred ali med prevozom, naročnik pa ni upravičen do škode, ki bi mu utegnila pri tem nastati.

 

 1. člen

MIRTTOURS Peter Mirt s.p. si pridržuje pravico, da ob pričetku prevoza oseb zavrne prevoz osebi, za katero sumi, da je alkoholizirana ali pod vplivom prepovedanih drog. Prevoznik si prav tako pridržuje pravico zavrniti prevoz osebam, mlajšim od 15 let brez spremstva odrasle osebe. V primeru iz tega odstavka naročnik ni upravičen do povračila plačila za storitev.

 

 1. člen

Če se pred ali med izvedbo prevoza ugotovi, da lokacija (naslov), navedena v naročilu, z izbranim vozilom ni dosegljiva, si prevoznik pridružuje pravico, da predlaga nadomestno lokacijo oziroma najbližjo možno lokacijo. Kakršnakoli navodila za vožnjo, ki jih naročnik enostransko navede/sporoči in niso potrjena s strani prevoznika, niso relevantna in jih voznik ne bo upošteval.

 

 1. člen

Če voznik brez seznanitve ali potrditve s strani prevoznika v določenih posebnih okoliščinah upošteva enostranska navodila naročnika, si prevoznik pridružuje pravico, da naročniku zaračuna morebitne dodatne stroške.

 

 1. člen

Naročnik prevoza je dolžan po opravljeni storitvi preveriti ali so v vozilu ostali pozabljeni predmeti. Morebitne najdene predmete bo prevoznik hranil največ 30 dni. Prevoznik ni odgovoren za morebitno krajo ali poškodbe osebnih predmetov naročnika.

 

 1. člen

PRAVILA OBNAŠANJA PRI IZVEDBI OBČASNIH PREVOZOV

 

Splošna pravila, ki jih je naročnik dolžan upoštevati v času opravljanja občasnega prevoza:

 • med vožnjo je prepovedano vstajanje in sprehajanje po vozilu;
 • v kolikor vozilo razpolaga z varnostnimi pasovi, so jih potniki dolžni uporabiti;
 • vnos hrane in pijače v vozilu ni dovoljeno, vsak potnik ima lahko pri sebi ½ l vode. Strogo je prepovedan je vnos steklene embalaže ( steklenice in podobno)
 • kajenje v vozilu je strogo prepovedano;
 • vnos nevarnih predmetov v vozilo ni dovoljen;
 • živali v vozilu brez predhodne najave in potrditve s strani prevoznika niso dovoljene.

 

 1. člen

POTNIK NE SME VSTOPITI V VOZILO OZ. GA MORA NA ZAHTEVO VOZNIKA ZAPUSTITI ČE:

 • kaže vidne znake, da je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • je obleka ali prtljaga potnika tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže vozilo;
 • s svojim obnašanjem ogroža javni red in mir, predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali voznika;
 • je poškodovan ali bolan in obstaja možnost, da bi se njegovo zdravstveno stanje poslabšalo;
 • ima pri sebi prtljago, ki vsebuje: vnetljive, eksplozivne, radioaktivne, korozivne, kužne, strupene in druge snovi, ki predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice osebam in vozilu;
 • ima pri sebi prtljago, ki vsebuje predmete in snovi, katerih prevoz je prepovedan z zakonom. Ukrepi za zaščito voznika in potnikov pred okužbo virusa COVID-19 se izvajajo skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili NIJZ.

 

 1. člen

ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO NA VOZILU

Naročnik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, prevoza na servis, izrednega čiščenja, ipd.) v posledici tega.

 

 

ODGOVORNOST PREVOZNIKA

 1. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

 

 1. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.

 

 1. člen

V primeru nepredvidljivih okoliščin ali višje sile nastale pred in med prevozom (nesreča, vremenske razmere, okvare, ki niso nastale po krivdi prevoznika…), prevoznik ne odgovarja za motnje pri izvedbi prevozne storitve in ne nosi morebitnih dodatno nastalih stroškov, ki bi nastali naročniku.

 

 1. člen

Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, ki je posledica razmer na cestah (zastoji, nesreče, zapore…), prevoznik ni odgovoren, razen če naročnik/potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.

 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

 1. člen

Prevoznik varuje vse pridobljene podatke o naročniku, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sklenitvijo pogodbe (s podano rezervacijo) naročnik pristaja na uporabo osebnih podatkov za statistične namene in namene obveščanja v zvezi s prevozom.

 


KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Prevozno naročilo, sklenjeno na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljeno in se bo presojalo v skladu s pravom po sedežu prevoznika.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevoznega naročila pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika.

 

 1. člen

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz.

 

 1. člen

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje ter jih objaviti na www.mirttours.si.

 


VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od dneva objave in učinkujejo za vsa pravna razmerja, sklenjena po dnevu objave.

 

 

Datum objave: 07.02.2024

 

MIRTTOURS Peter Mirt s.p.

 

prevozi in turizem

Blanca 32, 8283 Blanca

prevozi@mirttours.si

 +386 51 645 795

© 2024 Mirttours, Peter Mirt s.p. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka.Agencija

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.